Den Brasilianska skogsskydsslagen

DEN BRASILIANSKA SKOGSLAGEN CÓDIGO FLORESTAL


Tidigare i år antog den Brasilianska kongressens första kammare ett omtvistat förslag som urholkar den Brasilianska skogslagen - Código Florestal. Bakom förslaget står storföretagen på jordbruksområdet och storgodsägarnas representanter i kongressen - den så kallade bancada ruralista. Förändringarna som gick igenom i representanthuset minskar bland annat andelen urskog som måste bevaras på lantegendomar och underlättar för jordbruksverksamhet på naturreservat som avverkats. Dessutom utlovar lagförslaget straffrihet för jordägare som illegalt skövlat urskog innan 2008. Förändringarna i skogslagen – som fortfarande måste godkännas av den Brasilianska senaten - förväntas därmed få stora konsekvenser för avverkningen av regnskogen i Amazonas.

VAD INNEBÄR FÖRÄNDRINGARNA I SKOGSLAGEN?

STRAFFRIHET FÖR MILJÖBROTT

Förslaget innebär: att alla kompensationsåtgärder, såsom återplantering av skog, som utdömts till de som har utfört illegal skogsavverkning avskrivs. Dessutom innebär förslaget att de skadestånd som skogsskövlare dömts till att betala fram till den 22:e juli 2008 annulleras. Det Brasilianska miljöskyddsverket har hittills bötfällt storgodsägare till ett sammanlagt värde av 24 miljarder SEK. Tre av dessa bötfällda storgodsägare är nuvarande ledarmöter i den Brasilianska kongressen.

MINSKNING AV PERMANENTA NATURSKYDDSOMRÅDEN (APP - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE)
Förslaget innebär: en minskning av buffertzonen för permanenta naturskyddsområden från 30 till 15 meter. Permanenta naturskyddsområden (APP – Área de Preservação Permanente) är en juridisk term som innefattar de områden som är av särskilt värde för ett ekosystems biologiska mångfald. Dessa områden, såsom vattentäkter, floder och bergtoppar, skyddas i dagsläget från avverkning genom en buffertzon på minst 30 meter.


MINSKNING AV NATURSKYDDSOMRÅDEN
Förslaget innebär: en minskning av det område som markägare måste avsätta för naturskydd. Enligt skogslagen är ett naturskyddsområde en del av varje markegendom som måste bevaras med dess ursprungliga växtlighet.

De finns olika anvisningar för hur mycket av den ursprungliga växtligheten som ska bevarars, beroende på typen av biotop. I skogsområden i Amazonasregionen (Amazônia Legal) ska 80 % av markytan avsättas för naturskyddsområde, i stäppområden i Amazonas är siffran 35 % och i resten av landet 20 %. Förslaget innebär bland annat att naturskyddsområdet i Amazonasregionen skulle minskas från 80 % till 50 % i skogsområden och från 35 % till 20 % i stäppområden.

Förslaget innebär även att begreppet ”naturskyddsområden” ska breddas, så att plantage av eukalyptus, tall och andra importerade arter kan inkluderas i ett naturskyddsområde.

SMÅ MARKEGENDOMAR SLIPPER BEVARA NATURSKYDDSOMRÅDEN
Förslaget innebär: att små- och medelstora markägare, med egendomar upp till 400 hektar, inte behöver bevara naturskyddsområden på sina fastigheter. Kritiker menar att stora markägare därmed skulle kunna dela upp sina egendomar och på så vis kringgå regelverket. Jordreformsinstitutet – INCRA – i Brasilien, beräknar att 30 miljoner hektar urskog, varav minst 20 miljoner i Amazonas, kommer förlora sitt juridiska skydd om denna förändring träder i kraft.

KLIMATKOMPENSERING FÖR SKOGSSKÖVLING
Förslaget innebär: att markägare inte behöver bevara naturskyddsområden utan istället kan köpa områden i andra delar av landet för att klimatkompensera. Förslaget betyder även att markägaren ska kompensera för avskogningen genom att ge pengar till en fond som arbetar för skogens bevarande.