tisdag 11 oktober 2011

Amazonas skövlas

Dessa förändringar i den brasilianska skogsskyddslagen som håller på att röstas igenom hotar allvarligt Amazonas

Vad innebär förändringarna i Skogslagen?

STRAFFRIHET för miljöbrott
Förslaget innebär: att alla kompensationsåtgärder, såsom återplantering av skog, som utdömts till de som har utfört illegal skogsavverkning avskrivs. Dessutom innebär förslaget att de skadestånd som skogsskövlare dömts till att betala fram till den 22:e juli 2008 annulleras. Det Brasilianska miljöskyddsverket har hittills bötfällt storgodsägare till ett sammanlagt värde av 24 miljarder SEK. Tre av dessa bötfällda storgodsägare är nuvarande ledarmöter i den Brasilianska kongressen.

MINSKNING AV PERMANENTA NATURSKYDDSOMRÅDEN (APP - Área de Preservação Permanente)
Förslaget innebär: en minskning av buffertzonen för permanenta naturskyddsområden från 30 till 15 meter. Permanenta naturskyddsområden (APP – Área de Preservação Permanente) är en juridisk term som innefattar de områden som är av särskilt värde för ett ekosystems biologiska mångfald. Dessa områden, såsom vattentäkter, floder och bergtoppar, skyddas i dagsläget från avverkning genom en buffertzon på minst 30 meter.

MINSKNING AV NATURSKTDDSOMRÅDEN
Förslaget innebär: en minskning av det område som markägare måste avsätta för naturskydd. Enligt skogslagen är ett naturskyddsområde en del av varje markegendom som måste bevaras med dess ursprungliga växtlighet.

De finns olika anvisningar för hur mycket av den ursprungliga växtligheten som ska bevarars, beroende på typen av biotop. I skogsområden i Amazonasregionen (Amazônia Legal) ska 80 % av markytan avsättas för naturskyddsområde, i stäppområden i Amazonas är siffran 35 % och i resten av landet 20 %. Förslaget innebär bland annat att naturskyddsområdet i Amazonasregionen kan minskas från 80 % till 50 % i skogsområden och från 35 % till 20 % i stäppområden.

Förslaget innebär även att begreppet ”naturskyddsområden” ska breddas, så att plantage av eukalyptus, tall och andra importerade arter kan inkluderas i ett naturskyddsområde.

SMÅ MARKEGENDOMAR SLIPPER bevara NATURSKyDDSOMRÅDEN
Förslaget innebär: att små- och medelstora markägare, med egendomar upp till 400 hektar, inte behöver bevara naturskyddsområden på sina fastigheter. Kritiker menar att stora markägare därmed skulle kunna dela upp sina egendomar och på så vis kringgå regelverket. Jordreformsinstitutet – INCRA – i Brasilien, beräknar att 30 miljoner hektar urskog, varav minst 20 miljoner i Amazonas, kommer förlora sitt juridiska skydd om denna förändring träder i kraft. Risken är stor att större enheter delas upp på mindre för att kunna skövlas


KLIMATKOMPENSERING FÖR SKOGSSKÖVLING
Förslaget innebär: att markägare inte behöver bevara naturskyddsområden utan istället kan köpa områden i andra delar av landet för att klimatkompensera. Förslaget betyder även att markägaren ska kompensera för avskogningen genom att ge pengar till en fond som arbetar för skogens bevarande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar